To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

ANNA JAGIELSKA

info:ANYA Anna Jagielska - pieśniarka i gitarzystka wykonuje muzykę z różnych epok i w wielu stylach, jednak w jej twórczości wyjątkowe znaczenie ma muzyka sefardyjska. Artystka poświęca jej dużo miejsca zarówno w działalności koncertowej i fonograficznej, jak i dydaktycznej. Jest w tej dziedzinie wybitną specjalistką i jedyną śpiewaczką w Polsce zajmującą się tak dogłębnie tematyką związaną z kulturą sefardyjską. Swoją wiedzę w tym zakresie (zarówno w materii wokalnej jak i językowej) pogłębiała w Hiszpanii: m.in. pobierała konsultacje u słynnej śpiewaczki Montserrat Figueras.

Anna Jagielska stale eksperymentuje dobierając do swoich projektów różnorodne instrumentarium, jednak zawsze wykonuje pieśni sefardyjskie w oryginalnym języku ladino i zgodnie z dawnymi praktykami wokalnymi dotyczącymi stylu i ornamentyki.
Od paru lat współpracuje też ściśle z Instytutem Cervantesa w Warszawie, pod którego patronatem ukazała się się jej najnowsza płyta z pieśniami sefardyjskimi: LUNAS OLVIDADAS - Zapomniane księżyce.

Artystka zajmuje się też muzyką z szeroko pojętego kręgu kultury żydowskiej. W jej repertuarze poza pieśniami sefardyjskimi znajdują się również stare pieśni hebrajskie oraz pieśni jidysz. Jest też laureatką konkursu Pieśni Żydowskich organizowanego przez Teatr Żydowski w Warszawie. Muzyka żydowska to także temat jej najnowszego programu: MAAYAN - Barwy muzyki żydowskiej.

Mimo że do tej pory w kręgu poszukiwań twórczych Anny Jagielskiej znajdowała się przede wszystkim muzyka dawna oraz tradycyjna i ludowa (zwłaszcza z terenów Hiszpanii) artystka nie stroni od innych gatunków. Wykonuje też m.in. muzykę krajów Ameryki Łacińskiej w tym argentyńskie tango i brazylijską bossa novę.

Stale koncertuje i uczestniczy w międzynarodowych festiwalach w Polsce i zagranicą (koncertowała m in. w Hiszpanii, Francji, Anglii, we Włoszech, w Niemczech i na Litwie). Współpracuje z wybitnymi solistami i kameralistami m.in. z wybitnym klawesynistą Markiem Toporowskim. Jest współzałożycielką i kierownikiem zespołu „Comtessa”, którego centrum zainteresowań stanowi muzyka dawna, głównie średniowieczna oraz muzyka etniczna.

Największy wpływ na rozwój jej głosu miała praca z wybitną śpiewaczką Jadwigą Dzikówną, z Romaną Krebsówną, z wokalistką Dorotą Wasilewską oraz ze śpiewaczkami: Evelyn Tubb i Vivien Ellis (Anglia) oraz Montserrat Figueras (Hiszpania).

Anna Jagielska prowadzi działalność dydaktyczną w kraju i zagranicą: wokalne kursy i warsztaty, których tematem jest przede wszystkim muzyka sefardyjska oraz hiszpańska i latynoamerykańska. Prowadzi też w Warszawie amatorski zespół wokalny "Los bilbilicos".

Nagrywała dla radia i telewizji, dokonała też nagrań fonograficznych, w tym płyt solowych: "Drzewka migdałowe - Pieśni sefardyjskie" w duecie ze śpiewakiem sefardyjskiego pochodzenia Jerardo Ojeda (Universal Music Polska 2000); "Cantos de la Espana Antigua" (Pieśni dawnej Hiszpanii - z towarzyszeniem klawesynisty Marka Toporowskiego); "Noche latina - Noc latynoska" (Pieśni Ameryki Łacińskiej); "Cantigas de Amigo - Songs to a lover" (ANYA Records 2008) oraz : "Lunas olvidadas" (Zapomniane księżyce - Pieśni sefardyjskie), ANYA Records 2009.

Twórczość artystki w zakresie koncertów oraz nagrań fonograficznych objęta jest patronatem Polskiego Radia Programu 2.ANYA Anna Jagielska, singer and guitar player performs music of various epoques and sings in many styles, but in her musical creation she gives a special meaning to Sephardic music. The artist devotes a lot of her time and effort to this domain of music during concerts and recordings as well as while teaching. She is an outstanding specialist in this field and the only singer in Poland who deals with Sephardic themes so deeply. She developed her knowledge in this matter (vocal techniques as well as the language) in Spain were she consulted the famous singer Montserrat Figueras.

Anna Jagielska experiments all the time with different instruments to her projects, but she always performs Sephardic songs in the original language ladino following ancient vocal practices in style and in the use of ornaments.

She has been closely cooperating with the Cervantes Institute in Warsaw for a few years, which gave its patronage to her newest CD with Sephardic songs: LUNAS OLVIDADAS – Forgotten Moons

The artist’s interests are connected with widely understood Jewish culture as well. Apart from Sephardic songs, she has included in her repertoire ancient Hebrew and Yiddish songs. She is also a prize winner of Jewish Song Contest organized by Warsaw’s Jewish Theatre. Jewish music is the topic of her newest programme: MAAYAN – Colours of Jewish Music.

Although her artistic creation has so far dealt mainly with ancient music as well as with traditional and folk music (especially from Spain) she also performs songs in other genres. In her repertoire we can find for example music of Latin American countries, including Argentinian tango and Brazilian bossa nova.

Anna Jagielska constantly gives concerts and takes part in international festivals in Poland and abroad (she has performed in: Spain, France, England, Italy, Germany, Lithuania and others countries). She cooperates with outstanding soloists and chamber musicians, among others with the harpsichord player Marek Toporowski. She is the initiator and director of „Comtessa” music consort, which specializes in ancient (particularly Medieval) and ethnic music.

The development of her vocal technique was particularly influenced through work with the eminent singer Jadwiga Dzikówna, with Romana Krebsówna and Dorota Wasilewska. In the domain of ancient music her masters were famous artists, such as Evelyn Tubb, Vivien Ellis (England) and Montserrat Figueras (Spain).

Anna Jagielska teaches in the country and abroad: she runs vocal courses and workshops, whose topic is mainly Sephardic music as well as Spanish and Latin-American music. She also conducts the amateur music consort "Los bilbilicos" in Warsaw.

She has been recording for the radio and television and she has made several records, including solo CDs: "Almond trees – Sephardic songs" together with the singer of Sephardic origin Jerardo Ojeda (Universal Music Polska 2000), "Cantos de la Espana Antigua" (Songs of Ancient Spain – with the harpsichord player Marek Toporowski); "Noche Latina – Latin Night" (Songs from Latin America), "Cantigas de Amigo - Songs to a lover" (ANYA Records 2008) and: "Lunas olvidadas" (Forgotten Moons – Sephardic Songs), ANYA Records 2009.

The artist’s concerts and recordings have been given the patronage of the Polish Radio 2.

dyskografia:

kliknij płytę aby zobaczyć opis

DOS AMANTES – pieśni sefardyjskie
  

CD - 40 zł Dodaj do koszyka

LUNAS OLVIDADAS
 Zapomniane księżyce - pieśni sefardyjskie 

CD czasowo niedostępne

CANTIGAS DE AMIGO
 Songs to a lover - Medieval women's songs 

CD - 39 zł Dodaj do koszyka

CANTOS DE LA ESPAÑA ANTIQUA
  

CD - 39 zł Dodaj do koszyka

NOCHE LATINA
  

CD nakład wyczerpany