To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Zgłoszenia do Folkowego Fonogramu Roku i Fonogramu ¬ródeł

trwaj± do 15 lutego 2021 r.Nowa Tradycja 2021
RADIOWE KONKURSY NA NAJLEPSZE PŁYTY 2020 ROKU


Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza artystów, wytwórnie fonograficzne, organizacje kulturalne i lokalne społeczno¶ci do wzięcia udziału w konkursach na najlepsz± płytę z muzyk± folkow± oraz najlepsz± płytę z muzyk± tradycyjn± wydan± w 2020 roku. Lista finalistów Folkowego Fonogramu i Fonogramu ¬ródeł zostanie ogłoszona 8 marca.

Organizatorzy czekaj± na zgłoszenia do 15 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Polskie Radio S.A., al. Niepodległo¶ci 77/85, 00-977 Warszawa - z dopiskiem: "Folkowy Fonogram Roku" lub "Fonogram ¬ródeł". Kontakt mailowy: nowatradycja@polskieradio.pl.

:: formularze zgłoszeniowe, regulaminy itp. - nowatradycja.polskieradio.pl
FOLKOWY FONOGRAM ROKU

Konkurs na Folkowy Fonogram Roku towarzyszy Festiwalowi "Nowa Tradycja" od 2002 roku. Jego celem jest promocja muzyki folkowej w Polsce. Wzi±ć w nim udział mog± zespoły, które działaj± w kraju i wykonuj± muzykę inspirowan± tradycjami muzycznymi ¶wiata. Zawsze cieszy się on ogromnym zainteresowaniem wielbicieli i twórców muzyki folkowej. W¶ród laureatów tej nagrody byli czołowi polscy muzycy zwi±zani z folkiem, muzyk± ¶wiata, etno, eksperymentaln± czy jazzem, m.in.: Muzykanci, Golec uOrkiestra, Kapela Brodów, Kapela ze Wsi Warszawa, Dikanda, Osjan, Indialucia, Lautari, Joanna Słowińska, Orkiestra ¶w. Mikołaja, Kwadrofonik, Wołosi i Lasoniowie, Raphael Rogiński, Kapela Maliszów czy Maria Pomianowska. W 2020 roku najlepszy okazał się album Lajko Felix & Vołosi wydany przez węgierskie wydawnictwo FONO.

– Termin "folkowy" pragniemy rozumieć jak najszerzej, pozostaj±c jednak na stanowisku, że muzyka tak okre¶lana powinna zawierać odniesienia do muzyki tradycyjnej oraz stanowić jej twórcz± interpretację – podkre¶laj± w regulaminie organizatorzy konkursu na FFR 2020, którzy w werdykcie oceniaj± ogólny poziom artystyczny zaprezentowanej na fonogramie muzyki. W cenie jest wszystko, co najważniejsze: dobór i oryginalno¶ć repertuaru, jako¶ć techniczna nagrań oraz pomysł, poziom merytoryczny, a nawet okładka albumu.laureaci konkursów na Folkowy Fonogram Roku i Fonogram ¬ródeł za 2019 rok

laureaci konkursów na Folkowy Fonogram Roku i Fonogram ¬ródeł za 2019 rok
FONOGRAM ¬RÓDEŁ

Oprócz albumu z muzyk± folkow± nagradzane jest również najlepsze wydawnictwo z repertuarem tradycyjnym - Fonogram ¬ródeł. Po raz pierwszy konkurs ten odbył się w 2009 roku, a jego podstawowym założeniem jest zmotywowanie lokalnych społeczno¶ci do przedstawiania swoich muzycznych tradycji oraz autentycznych artystów.

Zdaniem dr Weroniki Grozdew-Kołacińskiej, jednej z długoletnich jurorek Fonogramu ¬ródeł, konkurs jest przejawem głębokiej potrzeby dokumentowania muzyki ludowej. – Nawet Kolberg mówił, że tradycja ginie. Dlatego w XXI wieku tym bardziej potrzeba zachowywać i upowszechniać te rodzaje ekspresji. Długo my¶leli¶my o muzyce ludowej jako wytworze anonimowego, masowego "ludu", a to s± wspaniałe, różnorodne indywidualno¶ci: muzykanci, harmoni¶ci, gajdosze, ¶piewaczki i ¶piewacy – mówi pie¶niarka i etnomuzykolog.

Jak od lat podkre¶laj± etnomuzykolodzy i eksperci, muzyka ludowa bardzo się zmienia, odchodz± starsi muzykanci, ale wci±ż s± chętni, żeby się od nich uczyć. Dlatego w konkursie na Fonogram ¬ródeł wyróżniane s± bardzo różne artefakty, czasem dopracowane albumy, a czasem skromniejsze rejestracje, za to cenne przez swoj± tematykę. – Stawiamy na wiedzę. Najważniejsze, żeby to było warto¶ciowe pod każdym względem. Muzyka ludowa na to zasługuje – podsumuje dr Grozdew-Kołacińska.