To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Folk Music Collection vol. 7
MELODIE ZIEMI KUJAWSKIEJ

Instytut Sztuki PAN, Liber Pro Arte, 2010


czasowo niedostępne

   Na niniejszej płycie usłyszymy 78 archiwalnych nagrań dĽwiękowych zrealizowanych w latach 1952-1956 - materiał o niezwykłej warto¶ci dokumentalnej, zaprezentowany przez ostatnie pokolenia wykonawców graj±cych i ¶piewaj±cych w dawnym, niespotykanym już stylu muzycznym, ludzi, którzy uczestniczyli w dawnych zwyczajach i obrzędach i pamiętali repertuar najstarszy.
W¶ród wykonawców warto wyróżnić m.in. Marię Olejnik ur. w 1867 r. w Sędzinie, której ¶piew nagrywano już w okresie międzywojennym oraz Łukasza Bylickiego ur. w 1868 r., prezentuj±cego niezwykłe oracje weselne. Na płycie, oprócz pie¶ni i oracji zaprezentowano dużo muzyki instrumentalnej, zwłaszcza oryginalne, wiejskie kujawiaki grane przez najstarsz± generację skrzypków, których grę zarejestrowano na ta¶mie archiwalnej.
   Warto w tym miejscu podkre¶lić, iż najbardziej popularny na Kujawach taniec w swej oryginalnej wersji znacznie różnił się od tańca, którego obecnie kojarzymy z kujawiakiem - jednym z tańców narodowych. Stało się to m.in. wskutek licznych przekształceń dokonywanych w duchu patriotyzmu i adaptacji tego tańca do repertuaru fortepianowego, popularnego w¶ród ¶rodowisk szlacheckich, salonowych, mieszczańskich. Kujawiak w formie opracowanej, wygładzonej, komponowanej, bliższy stał się konwencjonalnym schematom szkoły muzycznej niż wiejskiemu, kujawskiemu pierwowzorowi.
Do wyj±tków zaliczyć możemy mazurki Chopina, w których nuta ludowa - choć wysublimowana artystycznie - nie utraciła swych istotnych, pierwotnych cech muzycznych. Przypomnijmy, że na Kujawach urodziła się matka Fryderyka Chopina Tekla Justyna Krzyżanowska a pierwsze kontakty młodego kompozytora (przyszłego twórcy słynnych mazurków) z muzyk± wiejsk± miały miejsce wła¶nie na Kujawach i w położonej nieopodal ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej.
   Historia dokumentacji fonograficznej folkloru muzycznego Kujaw, podobnie jak w przypadku większo¶ci regionów Polski, sięga dwudziestolecia międzywojennego.
   W powstałych wówczas archiwach zgromadzono imponuj±ce zbiory nagrań - niestety, utracone podczas drugiej wojny ¶wiatowej. Dopiero powojenna dokumentacja terenowa uzyskana w wyniku prac podjętych w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954) zrekompensowała straty wojenne i dostarczyła cennych Ľródeł.
   Zbiór licz±cy tysi±ce nagrań i dokumentacji, jak również póĽniejsze rejestracje dokonane przez pracowników Instytutu Sztuki PAN, dostarczyły reprezentacyjnego repertuaru, który stał się podstaw± serii wydawniczej Instytutu Sztuki - antologii pt. Polska pie¶ń i muzyka ludowa - Ľródła i materiały pod redakcj± prof. Ludwika Bielawskiego.

 1. Kujawiak
 2. Nie było to chodzić bez bór – pie¶ń powszechna
 3. Jedzie kónik z miasta, cungle przydeptuje – pie¶ń o stracie wianka
 4. Przy¶piewki:
 5. - ¦wiyci miesi±c daji ¶wiyci
  - Idziyma do dom chłopolek
  - Siedzi dudek na topoli
  - Na Murzynku ro¶nie merta
  - Z tamty stróny Radziejewa
 6. Z tamtej strony jęzioreczka malowany dwór – pie¶ń miłosna
 7. Oberek
 8. Nie wyganiaj uowczaryszku uowiec – Owczarek
 9. Melodia na dożynki
 10. Kujawiaczek
 11. Straciłem jo woły z ty piyrwszy uobuory – pie¶ń na zmówiny
 12. Kujawiaczek weselny
 13. Niech byndzie pochwolony Jezus Chrystus – kołysanka o Drewniosiu
 14. Kujawiak
 15. A czyż ja to nie pradziadek, a czyż ja to nie uroda – pie¶ń żartobliwa, komiczna
 16. uO ji, wyndruj, chłopo¶, wyndruj, a Boże cie pobłoguosław – pie¶ń o stracie wianka
 17. A trzeba dać na podkoziołek trzeba dać – pie¶ń ¶piewana przy podkoziołku
 18. Owczarek
 19. A niedługo nowy roczek - pie¶ń społeczna
 20. Kujawiak O nie bede pasła bydła kole miasta
 21. Oj, co Kujawy to Kujawy
 22. Pojade jo do Krakowa, kupie sukna woł - pie¶ń zalotna
 23. Pytam ci sie kalineczko - pie¶ń o stracie wianka
 24. Kujawiak
 25. A ma jeszcze a to da jeszcze - pie¶ń ¶piewana przy podkoziołku
 26. Kujawiak
 27. Czymu nie uorzesz chłopolek - pie¶ń zalotna
 28. Oj, zielona muraweczka, wiatrek jóm podwiewa - pie¶ń sieroca
 29. Chmiel
 30. A wiernie ja Panu Bogu służyła - pie¶ń oczepinowa
 31. Posłuchajcie panineczki co wam zanuce - pie¶ń ¶piewana po oczepinach
 32. uO ji, nie wyganiej, uo ji uowczareczku – Owczarek
 33. Kujawiak od Lubrańca
 34. Kujawiak
 35. A sama na sie płacz, dziewczyna - pie¶ń o stracie wianka
 36. uO ji, ide, uo ji, ide, uo ji, z rozkoszy na bide - pie¶ń oczepinowa
 37. Kujawiak
 38. Kujawiak od Kwiatkowa
 39. Kujawiak
 40. Kumoter sie na mnie gniwa, że mu ¶winia w marchwi bywa - przy¶piewka
 41. Marysia me tronca, bestyja goronca - przy¶piewka zalotna
 42. Kujawiak Chwaliła się przede mn±, że ma dwadzie¶cia sukien
 43. Rozbujały się siwe łabyndzie po wodzie - pie¶ń rekrucka
 44. Kujawiak
 45. Pamiyntasz Jasinek, pamiyntam ja to - pie¶ń zalotna
 46. Mówiyłym ci, wstóń rano - pie¶ń zalotna
 47. Ty¶ mi milu¶ki, chłopolek, ty¶ mi milu¶ki - pie¶ń zalotna
 48. Mówiła¶ Maniuchna, żem ci wianek ukrod - pie¶ń o stracie wianka
 49. uOj, góróm, góróm słóneczko jidzie - pie¶ń ¶piewana przed wyjazdem do ¶lubu
 50. Siadała, płakała, na mamusie wołała - pie¶ń ¶piewana przed wyjazdem do ¶lubu
 51. Rozrwórzcie nam, pani matko, z hoczyka - pie¶ń ¶piewana po przyjeĽdzie ze ¶lubu
 52. Kujawiak<
 53. Kumoterku, bój się Boga, uodprowadĽ mnie bo zło droga - przy¶piewka
 54. Mazurek starodawny
 55. Chodziła Maniusia pu uogródyszkowi - pie¶ń ¶piewana przed oczepinami<
 56. Mój wianeczku z borwineczku, wiszałam cie na kołeczku - pie¶ń ¶piewana przed oczepinami
 57. Przypatrzcie sie wszyscy ludzie, w czym Marysi ładnie bydzie - pie¶ń ¶piewana po oczepinach
 58. Kujawiak
 59. Kujawiak I chodziła kole sadu kura
 60. A byndzima jedli a byndzima pili - rozmowa skrzypiec z basami
 61. W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie - Herody
 62. Pierszy numer uode dwora - przywoływki na dyngus
 63. Ty, Heniuchna, muoje rybie, cały roczek na cie dybie - przy¶piewka zalotna
 64. Na ¶rodku pola stoji topola - pie¶ń miłosna
 65. Potulne ja swój wianeczek po stole - pie¶ń ¶piewana przed oczepinami
 66. Kujawiak
 67. Owczarek A za lasem moje wołki za lasem<
 68. Zielona wyrosła ji na ¶wiat wydana - pie¶ń o tabace
 69. ¦liczna lelija, wykwita roku imienia pańskiego - przemowa weselna przy spraszaniu go¶ci
 70. Wiatrak
 71. W imie uOjca ji Syna, ji Ducha ¦wientego. Amen - przemowa weselna przy wyjeĽdzie do ¶lubu
 72. O ji, czopki moje, czopki, kto przegroł do gorzałki - ¶piew do tańca zabawy Czapnik
 73. Na podwórzu kaczor bundzi; Szargulia sie uobszargała - przy¶piewki
 74. A nie pijałam ja chłopacy - przy¶piewka
 75. Tańcz chłopolek póki¶ ładny - przy¶piewka
 76. A za wolóm moje wołki - przy¶piewka pasterska
 77. A ji, uod kómina do kómina - przy¶piewka
 78. Z tamty strony krzak zielony - przy¶piewka po oczepinach
 79. Chodzony; Kujawiak