To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Tenore e Cuncordu de Orosei
VOCHES DE SARDINNA 1 - AMORE PROFUNDHU

Winter&Winter 1998

CD czasowo niedostępne

  1. Cara cantu ser bella [voche seria]
  2. Dillu
  3. Vidu ndh’appo de rosa [ballu brincu]
  4. Fin tantos cassatores [a s’andira]
  5. A una rosa [voche ‘e notte antica]
  6. Pruite cantas ancora [lèllere]
  7. Iscurta alligra rosa [voche ‘e torrare voes]
  8. Muttos
  9. Su puddhu [ballu turturinu]

Voches de Sardinna 1 - Tenore de Orosei

   Orosei to chyba jedyna wieś w Sardynii, która zachowała taki bogaty repertuar polifonicznych pieśni kościelnych i świeckich poprzez przekaz ustny. Świeckie, to tzw śpiew tenorowy. Termin "tenor"jest w Sardynii używany jednocześnie do określenia grupy kantorów, jak i pojedynczych śpiewaków. Styl śpiewania jest parafrazowany przez wyrażenie: cantu a tenore.
   Wyróżniamy cztery głosy, które, począwszy od najniższego, nazywane są: su bassu, sa contra, sa voche i sa mesuvoche. Stanowią one tonikę, kwintę, oktawę i decymę wielką. Najbardziej charakterystyczną cechą jest barwa głosów: są one proste, przesterowane i gardłowe (są one wspierane przez subtelną technikę, którą są w stanie opanować tylko ci kantorzy, którzy mają solidny aparat głosowy, w przeciwnym razie może dojść do zaburzeń czynnościowych lub zmian patologicznych strun głosowych).
   Piosenki są zazwyczaj prowadzone przez sa voche, a trio w postaci bassu, contra i mesuvoche odpowiada. W ten sposób główny rytm pozostaje taki sam, a podkreślony jest przez szereg typowych dla śpiewu tenorowego z Orosei sylab: Le-Lei. Z tego względu niektórzy, aby odróżnić ten śpiew tenorowy od innych na wyspie, nazywają go śpiewem Le-Lei.
   Słowa są pisane zarówno w dialekcie Logudoresic, jak i w miejscowej gwarze, która nazywa się baroniesu su. Ta ostatnia jest szczególnie ceniona przez lingwistów, jak łacina, z której pochodzi. Jest ona najbliższa oryginałowi, którego elementy można znaleźć w całej Sardynii.
Pomimo starań wielu znawców, którzy stawiają różne hipotezy, pochodzenie pieśni nadal pozostaje niejasne. Jest pewne, że pod koniec 1930 roku, śpiewy tenorowe były w Orosei najpopularniejszym akompaniamentem tańców komunalnych na publicznych placach, a su turturino ballu zajmuje czołowe miejsce wśród nich.
   Członkowie grupy tenorów jeszcze pamiętają, jak reprezentowali kraj w konkursach i imprezach związanych ze śpiewem, aż do II wojny światowej.
   Byli to: Antoni Sazza, Beppe Farris, Vissente Gallus i Antoni Milia. Grupa ta rozpadła się po śmierci jej lidera Beppe Farrisa w 1943 roku, po części ze względu na zmianę warunków społecznych. Wprowadzono muzyczne innowacje i do akompaniowania tańcom dodano nowe instrumenty takie jak małe organki, gitara i wreszcie akordeon.
   W latach siedemdziesiątych Viessente Gallus, który z zawodu był rolnikiem, postanowił przywrócić śpiewowi tenorowemu godność i znaczenie jakie miał dawniej. Zebrał grupę młodych ludzi z Orosei, którzy byli entuzjastycznie nastawieni do kultury swojego kraju, nauczył ich wszystkich tajników tego rodzaju śpiewu oraz zainspirował ich serca zasadami jedności i miłości, które zawsze łączyły kantorów podczas publicznych występów. Tziu Vissente pracował u boku swoich kantorów na przesłuchaniach i koncertach aż do swojej śmierci kilka lat temu.
   Członkowie Tenore de Orosei są więc bezpośrednimi następcami starożytnej tradycji, która przetrwała bez zmian. Doceniają swoje dziedzictwo i odnajdują przyjemność w podtrzymywaniu tradycji, w imieniu mieszkańców Orosei. Pomimo licznych obowiązków rodzinnych, kantorzy z Tenore de Orosei pracowicie i z oddaniem prezentują swoją wiedzę muzyczną na koncertach i różnych imprezach.


Voches de Sardinna 1 - Tenore de Orosei

   Orosei is probably the only village in Sardinia which preserved such a rich repertoire of polyphonic, ecclesiastical and secular songs through oral transmission. The secular ones are the so-called tenor singing. The term 'tenor' is used in Sardinia to denote, on the one hand, the group of cantors, on the other it stands for the single members. The singing style is paraphrased through the expression a tenore: cantu a tenore.
   There are four voices which, starting with the lowest, are called: su bassu (the bass), sa contra (the contra voice), sa voche (the precentor) and sa mesuvoche (the mezzo voice). They represent the tonic, the fifth, the octave and the tenth of a Major triad. The most striking peculiarity is the timbre of the voices: they are hollow, distorted, glottal, and are supported by a subtle technique which is only mastered by cantors who have a robust vocal apparatus; otherwise, functional disturbances or pathological changes of the vocal chords would easily occur.
   The songs are usually lead by sa voche, whereas the vocal trio - bassu, contra and mesuvoche- answers. In doing so, the rhythm stays mainly the same and is emphasised by a series of - for the tenor singing in Orosei - typical syllables: Le-Lei. Due to this tonal peculiarity some also call this singing Le-Lei-singing, to differentiate it from other tenor singing forms on the island.
   The tune's words are written either in Logudoresic dialect or in local dialect - which is called su baroniesu (baroniesic). The latter is especially appreciated by linguists, as the Latin from which it originates is the closest to the original which can be found in the whole of Sardinia.
The origin of the songs has still not been fully explained, despite the best efforts of a number of well-known authorities, who have advanced many hypotheses. It is certain that at the end of the 1930s, tenor singing was the most popular accompaniment of communal dances on public squares in Orosei. In particular, the su ballu turturino features prominently amongst them.
   The members of the tenor group still remember how they were called to represent the country at battles, and singing events, up to the Second World War.
   They were: Antoni Sazza, bassu; Beppe Farris, contra; Vissente Gallus, voche and Antoni Milia, mesuvoche. This group split up after the death of its leader Beppe Farris in 1943, partly due to the change in social conditions. In the accompaniment of the dance a musical innovation was introduced which consisted in using new instruments, such as little organs, the guitar and finally the accordion.
   In the seventies Viessente Gallus, who was a farmer by profession, decided to restore to tenor singing the dignity and importance of earlier times. He assembled a group of adolescents from Orosei, who were enthusiastic about the culture of their own country, taught them all the peculiarities of this type of singing, and inspired their hearts with the principles of unity and love which at all times united the cantors at their public performances. Tziu Vissente always worked alongside his cantors at auditions and concerts until his death a few years ago.
   The members of the Tenore de Orosei are, therefore, the immediate successors of an ancient tradition which was carried on without interruption. They recognise their heritage and take delight in keeping this tradition alive, in the name of the people of Orosei. Dedicated and assiduous, the cantors of the Tenore de Orosei - in spite of their numerous family obligations - continue to present their own musical knowledge in concerts and musical events.

skład zespołu:
Mario Siotto - bassu
Gianluca Frau - cronta
Patrizio Mura - voche
Tore Mula - mesuvoche