To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Anya Jagielska
LUNAS OLVIDADAS
Zapomniane księżyce - pieśni sefardyjskie

Anya Records 2009

CD czasowo niedostępne

 1. Una matica de ruda A Little Branch of Ruda Gałązka ruty
 2. Nani, nani Lullaby Lulajże
 3. Avrix mi galamica Open the Door, Sweet Girl Otwórz mi drzwi, śliczne dziewczę
 4. Los biblilicos Nightingales Słowiki
 5. Morena me Ilaman They Call Me a Dark-Skinned Girl Czarnolicą zowią mnie
 6. Durme, durme Sleep, My Child Zaśnij, zaśnij
 7. Dos amantes Two Admirers Dwóch wielbicieli
 8. Por la tu puerta yo pasi I Came To Your Door Przyszedłem pod twoje drzwi
 9. La Roza Linda The Beautiful Rose Piękna róża
 10. Niches, noches Nights, Nights Noce, noce
 11. Tres hermanicas Three Sesters Trzy siostry
 12. Porgue llorax blanca nina? Why Do You Cry, Fair Girl Czemu szlochasz jasne dziewczę?
 13. Si verias a la rana If You Saw a Frog Gdybyś widział żabkę
 14. Los guisados de las berendjenas How to Cook an Aubergine Jak przyrządzić bakłażana


opis:



Live recording

ZAPOMNIANE KSIĘŻYCE - Pieśni sefardyjskie

"Muzyką sefardyjską zajmuję się z wielką pasją od kilkunastu lat i mój stosunek do tej muzyki i kultury jest bardzo osobisty. Pieśni, których korzenie sięgają średniowiecza zachowały w sobie coś zarówno z żydowskiej nostalgii, jak też z hiszpańskiego żywiołu i orientalnej zmysłowości. Świat niestety zapomniany..."

Muzyka sefardyjska to muzyka Żydów zamieszkujących w średniowieczu Półwysep Iberyjski. Wywodzi się z Hiszpanii, czyli Sefarad, jak nazywano ją po hebrajsku. Kres panowania muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim i wypędzenie Żydów w końcu XV w. sprawiły, że emigrująca z Hiszpanii ludność poniosła za sobą w świat tradycję muzyczną sięgającą dawnych wieków. Kultura Sefardyjczyków przetrwała do dziś i jest tradycją wciąż żywą, zwłaszcza w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Muzyka sefardyjska, w której nuta żydowska miesza się z hiszpańską i arabską, nosi również wpływy krajów, gdzie osiedlili się ówcześni emigranci.

Pieśni, które znalazły się na płycie, wykonane w oryginalnym języku ladino, nawiązują do tradycji średniowiecznej Hiszpanii, jak również do wykonań muzyki sefardyjskiej w arabskiej części basenu Morza Śródziemnego. Jednocześnie aranżacje utworów korespondują z ogólnoświatową tendencją łączenia form i stylów: przedstawiania z jednej strony odrębności poszczególnych nurtów muzycznych, a z drugiej ukazywania ich jako ogólnoświatowe dziedzictwo kulturowe.

W nagraniu uczestniczyli wybitni wykonawcy specjalizujący się od lat w muzyce dawnej oraz ludowej i etnicznej. Bardzo ciekawe jest również wybrane do nagrania instrumentarium. Aby podkreślić orientalne wpływy w muzyce sefardyjskiej, do projektu został zaproszony Mohammad Rasouli, muzyk perski specjalizujący się w grze na fletach nej.

Płyta "Zapomniane księżyce" ma dla mnie wyraz bardzo osobisty i jest efektem moich wieloletnich poszukiwań związanych z muzyką dawnej Hiszpanii.

Utwory, które znalazły się na płycie to wybór moich najbardziej ulubionych pieśni sefardyjskich. Większość z nich opowiada o miłości - to temat stale obecny we wszystkich wiekach i kulturach...

Aranżacje utworów są dziełem całego zespołu. Poprzez nagranie na żywo chcieliśmy zachować klimat osobistego spotkania i rozmowy ze słuchaczem.

Anya Jagielska



FORGOTTEN MOONS - Sephardic songs

"Sephardic music has been my great interest for many years, so my attitude to this music and culture is very personal. Songs with roots in Medieval Ages have preserved some elements of Jewish nostalgy, Spanish passion and Oriental sensuality. Unfortunately, this world is already forgotten..."

Sephardic music is the music of Jews who lived on the Iberian Peninsula in Medieval times. It comes from Spain, or Sepharad as it was called in Hebrew. The end of Muslim reign on the Peninsula and the expulsion of Jews (at the end of the 15th century) were the reasons why ancient musical tradition was brought into the world by emigrants from Spain. Sephardic culture has survived till today and it is still living, particularly in the Mediterranean Sea Basin. The music, which combines Jewish, Arabic and Spanish elements, is also influenced by musical traditions of the countries where Sephardic Jews started to live.

Songs presented on the CD, sung in the original language ladino, refer to the tradition of Medieval Spain as well as to the way of performing Sephardic music in the Arabic part of the Mediterranean Sea Basin. At the same time, the arrangements of the pieces correspond with the worldwide tendency of joining forms and styles: on one hand presenting the originality of separate musical trends and on the other including them in the international cultural heritage.

The CD was recorded by outstanding musicians who have been specializing in ancient, folk and ethnic music for years. Very interesting instruments were chosen for the recording. In order to emphasize Oriental influences in Sephardic music, Mohammad Rasouli - an Iranian musician specializing in ney flutes - was invited to the project.

"Forgotten Moons" has a very personal meaning for me as it is the effect of my long search in the domain of ancient Spanish music. The recorded pieces are my favourite Sephardic songs. Most of them talk about love - the topic always present in all cultures and ages...
   We chose live recording to maintain the atmosphere of a personal meeting with the listener. All the members of the consort contributed to the arrangement of the pieces.

Anya Jagielska


skład zespołu:



Anna Jagielska - śpiew vocal, gitara guitar, kierownik artystyczny artistic direction
Marta Maślanka - santur, cymbały dulcimer, darabuka
Michał Pindakiewicz - gitara guitar
Mohammad Rasouli - flety nej ney flutes, tar, daf
Robert Siwak - instrumenty perkusyjne percussion instruments - daf, bendir, darabuka, riqq