To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Anna Jagielska i Marek Toporowski
CANTOS DE LA ESPAÑA ANTIQUA

Acte Préalable 2003

CD - 39 zł Dodaj do koszyka

 1. Rodrigo Martinez - Anonymous, XVIth century
 2. Avrix mi galanica - Sephardic song
 3. Por que llorax blanca niña? - Sephardic song
 4. Rahél - Sephardic song
 5. Ay linda amiga! - Anonymous, XVIth century
 6. Morena me llaman - Sephardic song
 7. Ondas do mar de Vigo - cantiga no. 1
 8. Quantas sabedes amar amigo - cantiga no. 5
 9. Aj Deus se sab'ora meu amigo - cantiga no. 4
 10. Didirindin - Anonymous, XVIth century
 11. Si viesse e me levasse - A. Mudarra, XVIth century
 12. Cançó del lladre - Catalan tune
 13. Tarara
 14. La monja gitana - based on tune En el café de Chinitas, text by F. G. Lorca
 15. Los pelegrinitos
 16. Las morillas de Jaén
 17. Hermana, hermana - Sephardic tune
 18. Durme, durme - Sephardic song
 19. Una matica de ruda - Sephardic song
 20. Noches, noches.... - Sephardic song
 21. Dos amantes tengo la mi mama - Sephardic song
 22. Los bilbilicos - Sephardic tune


opis:Cantos de la España Antiqua
Songs of Ancient Spain...Nie ma miłości bez cierpienia, cierpienia bez bólu,
ani bólu tak okrutnego jak ten z miłości...


Te słowa dawnej XVI-wiecznej pieśni hiszpańskiej służyć mogą za motto całej płyty zawierającej i ludowe pieśni hiszpańskie zebrane przez Federico Garcia Lorca, i kompozycje ze średniowiecznego zbioru Martin Codax Cantigas de amigo - najstarszy cykl pieśni miłosnych z terenów Hiszpanii, i kompozycje renesansowe, a wreszcie pieśni Żydów sefardyjskich wygnanych z Hiszpanii w 1492 r., których kultura i dialekt - ladino, przetrwały po dziś dzień. Pieśni z różnych wieków - niektóre zapisane, niektóre przekazywane drogą ustną, ale prawie wszystkie opiewające kochanie; oczekiwanie, tęsknota, rozpacz przeplata się w nich z miłością żarliwą, gwałtowną, namiętną, a czasem figlarną i zmysłową... Pieśni, które mówią o ludzkich troskach i chwilach radości, o sprawach, które każdemu z nas są wciąż bliskie. Stąd połączenie tych różnych emanacji iberyjskiego ducha na jednej płycie, bo przecież takie motto znaleźć by się mogło tak w kompozycji renesansowej, jak w ludowej piosence, czy pieśni sefardyjskiej.

Znalezienie wspólnego mianownika dla dworskiego i domowego muzykowania nie było zadaniem łatwym, choć podążanie tymi dwoma różnymi torami, szukanie "miejsc wspólnych", było niepowtarzalną przygodą Idei zbliżenia tych światów służy sposób przekazywania emocji przez śpiewaka za pomocą spontanicznych, improwizacyjnych zdobień bliskich zarówno technice gry na instrumentach ludowych, jak i dawnym praktykom wykonawczym.

Opracowanie tego programu rozpoczęliśmy od muzyki renesansowej, ale szybko okazało się, że najwdzięczniejszym polem dla klawesynu jest muzyka sefardyjska; choć pieśni te prawdopodobnie nigdy nie były wykonywane w ten sposób. Klawesyn to instrument stosunkowo młody, ale w tej muzyce odkrywa przed nami całą swoją historię, odnajdziemy w nim brzmienie średniowiecznego psałterium, harfy, lutni, a może też i gitary. Tysiąc sposobów rozplatania girland arpeggiowanych akordów umożliwia ilustrowanie prawie każdego słowa, każdej emocji zawartej w tekście pieśni...CANTOS DE LA ESPANA ANTIGUA
Songs of Ancient Spain


... There is no love without suffering, suffering without pain,
And a pain so acute as the one caused by love...


These words from a 16th century Spanish song Ay linda amiga can be a motto for the whole CD containing folk Spanish songs, compositions from the Medieval collection by Martin Codax Cantigas de Amigo, Renassaince compositions as well as songs of Sephardic Jews expelled from Spain in 1492, whose culture and dialect called ladino have survived till today. The songs come from different centuries, some were written down, some were passed in the oral way, but almost all glorify love: waiting, missing and despair interlace with love which is passionate, ardent and sometimes sensual and playful... The songs tell us about human worries and moments of happiness and about the matters which are close to all of us all the time. This is the reason to combine so different expressions of Spanish spirit on one CD, because this motto could be found in a Renassaince composition as well as in a folk song or a Sephardic song.

Finding a common feature of court and folk music was not an easy task, but following these two routes, looking for "common places" was a unique adventure. The idea of combining these two worlds is expressed by the singer who releases emotions using spontaneous, improvised adorments close both to the technique of playing folk instruments as well as ancient performance practices.

We started to arrange this program with Renaissance music but soon it turned out that the harpsichord sounds surprisingly beautiful with Sephardic music, although probably these songs have never been performed this way before. The harpsichord is a fairly young instrument but in this music it reveals its whole history: we can hear the sound of a Medieval psaltery, a harp, a lute and maybe a guitar, too. Thousands of ways of unbraiding garlands of arpeggio accords make it possible to illustrate each word, each emotion enclosed in the lyric...


skład zespołu:Anna Jagielska - sopran soprano
Marek Toporowski - klawesyn horpsichord